Totstandkoming van het contract
  • Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen, zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing voor alle relaties tussen partijen.
  • Alle elementen van ons aanbod zijn indicatief en niet bindend.
Toepasselijk recht en bevoegdheid:

de relaties tussen partijen zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een bezwaar van eender welke aard wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd zijn en de vrederechter van Edingen voor geschillen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Prijzen en betalingen:
  • Alle prijzen zijn nettoprijzen af fabriek, zonder verpakking.
  • Tenzij anders bepaald zijn de overeengekomen of vermelde prijzen onderhevig aan een prijsverhoging indien de kosten voor lonen of grondstoffen stijgen. De eventuele aanpassing is evenredig met deze stijgingen.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze zetel, zonder korting. Alle rechten en kosten van welke aard ook zijn ten laste van de klant.
  • Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 20 % als forfaitaire schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten, herinneringen … die voortvloeien uit de niet-betaling en dit met een minimum van € 100. Bovendien zal elk onbetaald bedrag op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest voortbrengen aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 4 %, voor elke begonnen maand geteld als volle maand.
Verpakking:

tenzij anders bepaald, is de prijs voor de verpakking niet inbegrepen in de prijs en zal deze apart worden gefactureerd. Verpakkingen worden niet teruggenomen.

Eigendomsvoorbehoud:

in afwijking van art. 1583 van het burgerlijk wetboek wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte goederen het eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de kostprijs en van eventuele aanhorigheden.

De klant verbindt zich ertoe om verkochte goederen in zijn bezit die nog niet zijn betaald, niet over te dragen of uit te lenen voordat hij aan alle verplichten jegens de verkoper heeft voldaan en om alles in het werk te stellen opdat de verkoper terug over de goederen kan beschikken, vanaf de ontvangst van een aangetekend schrijven waarin de verkoper zijn wil kenbaar maakt om terug bezit te nemen van de goederen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet-naleving van deze verplichting, de klant aan de verkoper, naast de kostprijs en aanhorigheden, een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20 % van de openstaande bedragen als dekking van het verhoogde risico van insolvabiliteit.

Leveringstermijnen:

de leveringstermijnen zijn indicatieve termijnen. Elke vertraging door overmacht of elke andere gebeurtenis buiten de wil van de verkoper om geeft deze laatste het recht om de termijn gewoon als opgeschort te beschouwen gedurende de periode waarin de oorzaak van de opschorting voortduurt. Dit geeft de klant niet het recht om zijn bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te bekomen.

Bij een onmogelijke uitvoering zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen, maar hij is in geen geval verplicht hiervoor eender welke schadevergoeding te betalen.

Overhandiging:

indien de verkoper het transport organiseert, worden de kosten hiervan aan de klant gefactureerd tegen de werkelijke kostprijs. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor dit transport.

Risico-overdracht:

Onverminderd de bepalingen van art. 5 par. 1, zijn alle risico’s waaraan de goederen worden blootgesteld na de overhandiging, en met name tijdens het transport, ten laste van de klant, en dit ongeacht de voorziene leveringsmodaliteiten.

Waarborg en klachten:
  • De verkoper waarborgt de verkochte goederen gedurende zes maanden vanaf de overhandiging overeenkomstig art. 7 tegen elk materiaalgebrek of elke constructiefout die zich voordoet in het kader van een normaal gebruik (9 uur per werkdag), met uitzondering van normale slijtage, gevallen van overmacht en alle gebreken te wijten aan een gebrek aan onderhoud, onjuist gebruik, onjuiste installatie of montage of gebrek aan toezicht.
  • De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot deze waarborg beperkt zich in dit geval tot het terug in goede staat brengen van de verkochte goederen door herstelling of vervanging, naar keuze van de verkoper, met uitsluiting van schadevergoeding. Het terug in goede staat brengen vindt plaats op een door de verkoper aangeduide locatie.
Plannen en documenten:

de plannen en documenten die aan de koper worden bezorgd voor of na afsluiting van het contract, blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Zonder toestemming van deze laatste mogen ze niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of gecommuniceerd aan derden.

Huur / terbeschikkingstelling van materiaal en gebouw:

Elk materiaal en/of gebouw dat aan de klant wordt verhuurd of ter beschikking gesteld, moet in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd aan het einde van de huurperiode of de termijn van terbeschikkingstelling.

Alle eventuele kosten voor herstelling zijn ten laste van de klant. Gedurende de huurperiode of de termijn van terbeschikkingstelling verbindt de klant zich ertoe om zorg te dragen voor het materiaal en/of gebouw en om de vereiste verzekeringen af te sluiten.

In geval van onomkeerbare schade of vernietiging van het materiaal en/of gebouw tijdens de hele huurperiode / termijn van terbeschikkingstelling verbindt de klant (of zijn verzekering) zich ertoe om het materiaal en/of gebouw terug te betalen op basis van de waarde in nieuwe staat.

Product overhandigd aan verkoper door klant:

wanneer een product of materiaal door de klant ter beschikking wordt gesteld aan de verkoper voor nazicht of transformatie, blijft het onder de eenzijdige verantwoordelijkheid van de klant. De verkoper moet het product of materiaal niet door een bepaalde verzekering laten dekken. De koper kan geen enkel verval, noch verlies of schade inroepen noch een gedeeltelijke of volledige terugbetaling vragen. In geval van beschadiging van het product tijdens de transformatie, verbindt de verkoper zich ertoe om de transformatie gratis uit te voeren op een nieuw product. In dat geval wordt de eerste transformatie aan de klant gefactureerd en blijven deze kosten voor zijn rekening (of die van zijn eventuele verzekering).